Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen.

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op, en maken deel uit van, alle aanbiedingen van Johan Regeling eigenaar van RegelingFD met de daarbij behorende werkzaamheden als financieel adviseur en/of bemiddelaar. Inclusief alle gesloten overeenkomsten, eventuele vervolgopdrachten welke worden gesloten tussen Johan Regeling RegelingFD, gevestigd en kantoorhoudende te Amersfoort aan de Poortersdreef 112 – 3824DR, hierna te noemen ”Johan Regeling” en haar opdrachtgever waarbij Johan Regeling en/of alle aan haar gelieerde ondernemingen goederen en/of diensten, van welke aard dan ook, aan opdrachtgever levert, ook indien deze goederen en/of diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven.
 1. Deze algemene voorwaarden gelden niet alleen ten behoeve van Johan Regeling, maar ook ten behoeve van haar bestuurders en ten behoeve van alle personen betrokken bij de uitvoering van de opdracht en/of op wie in verband daarmee enige aansprakelijkheid rust. De toepasbaarheid daarvan blijft bestaan indien voormelde bestuurders en/of personen niet meer voor Johan Regeling werkzaam zijn.
 1. Als opdrachtgever van Johan Regeling in deze algemene voorwaarden wordt beschouwd degene aan wie Johan Regeling enige offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten. Dit kan zowel een rechtspersoon als een natuurlijke persoon.
 1. Afwijkingen en/of aanvullingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig voor zover zij uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen tussen opdrachtgever en Johan Regeling. Opdrachtgever kan aan deze afwijkingen geen rechten ontlenen voor toekomstige overeenkomsten. Eventuele inkoop of andere leveringsvoorwaarden waarnaar de opdrachtgever bij de acceptatie van een aanbod of offerte of het sluiten van een overeenkomst verwijst zijn niet van toepassing, tenzij deze door Johan Regeling zonder voorbehoud en schriftelijk aanvaard.
 1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven.
 1. In het geval de inhoud van schriftelijk tussen Johan Regeling en de opdrachtgever gemaakte afspraken, afwijkt van hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald, prevaleren de schriftelijk gemaakte afspraken.
 1. Aan Johan Regeling verstrekte opdrachten zijn inspanningsverbintenissen. Het betreft uitdrukkelijk geen resultaatverbintenissen, tenzij uit de aard van de verstrekte opdracht of uit hetgeen partijen schriftelijk zijn overeengekomen anders blijkt.
 1. Johan Regeling is bevoegd om aan haar verstrekte opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren, ook nadat zij voor het verrichten van werkzaamheden een offerte aan de opdrachtgever heeft verstuurd. Een opdracht wordt eerst geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat Johan Regeling een opdracht schriftelijk heeft aanvaard. Dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen.
 1. Een digitaal bericht van opdrachtgever aan Johan Regeling wordt eerst geacht door Johan Regeling te zijn ontvangen nadat Johan Regeling de ontvangst daarvan schriftelijk bevestigt aan opdrachtgever. Een automatische, al dan niet digitale ontvangstbevestiging van Johan Regeling aan de opdrachtgever wordt in geen geval beschouwd als een opdrachtbevestiging.
 1. Alle door Johan Regeling aan de opdrachtgever op welke wijze ook verstrekte algemene informatie, al dan niet op aanvraag van de opdrachtgever, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door Johan Regeling gegeven advies in het kader van een aan haar verstrekte opdracht, tenzij tussen partijen anders, schriftelijk, is overeengekomen.
 1. Door Johan Regeling opgegeven termijnen van welke aard dan ook, zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 1. Deze algemene voorwaarden gelden niet alleen ten behoeve van Johan Regeling, maar ook ten behoeve van alle personen betrokken bij de uitvoering van de opdracht en/of op wie in verband daarmee enige aansprakelijkheid rust.
 1. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welken hoofde dan ook jegens Johan Regeling in verband met door Johan Regeling verrichte werkzaamheden/diensten vervallen in elk geval vijf jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.
 1. Johan Regeling is gerechtigd de inhoud van deze algemene voorwaarden tussentijds eenzijdig te wijzigen. In het geval Johan Regeling tot tussentijdse wijziging overgaat stelt zij de opdrachtgever daarvan in kennis onder gelijktijdige toezending van de aangepaste algemene voorwaarden. De opdrachtgever is gerechtigd binnen 30 dagen na de datum waarop hij in kennis is gesteld van de betreffende wijzigingen tegen de toepasselijkheid van de aangepaste voorwaarden bezwaar te maken. Alsdan treden partijen in overleg over de inhoud van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden. Indien opdrachtgever tegen de gewijzigde inhoud van de algemene voorwaarden geen bezwaar maakt beheersen deze vanaf de door Johan Regeling genoemde datum de tussen partijen gemaakte afspraken.

Artikel 2: Adviezen, aanbiedingen en offertes.

 1. Door Johan Regeling gemaakte berekeningen met betrekking tot de kosten van een financieel product en de eventuele doorwerking daarvan in de maandlasten van opdrachtgever, zijn altijd voorlopig en indicatief. Zij zijn voorts onderhevig aan tussentijdse rente – en premiewijzigingen. Eerst nadat een aanbieder een offerte heeft uitgebracht welke door de opdrachtgever is geaccepteerd, kan Johan Regeling een definitieve opgave van de maandlasten verstrekken aan de opdrachtgever.
 1. Door Johan Regeling aan de opdrachtgever verstrekte adviezen zijn momentopnames en gebaseerd op vereenvoudigde onderstellingen van de op dat moment actuele wet- en regelgeving. Eerst nadat een aanbieder een offerte heeft uitgebracht welke door de opdrachtgever is geaccepteerd, kan Johan Regeling een definitieve opgave van de maandlasten verstrekken aan de opdrachtgever
 2. Door Johan Regeling namens een aanbieder aan de opdrachtgever gepresenteerde offertes en tarieven zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van acceptatie door de betreffende aanbieder, tenzij in die offertes en tarieven uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Artikel 3: Derden.

 1. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW. Dit geldt ook wanneer de opdrachtgever zijn opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend verstrekt met het oog op uitvoering door een bepaald persoon. Eventuele extra kosten welke verband houden met het inschakelen van derden worden doorbelast aan opdrachtgever.
 2. Indien Johan Regeling ter uitvoering van de haar door de opdrachtgever verstrekte opdracht derden inschakelt zal Johan Regeling zoveel mogelijk van tevoren overleg plegen met de opdrachtgever. Bij de selectie van deze derden zal Johan Regeling de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Johan Regeling is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.

Artikel 4: Honorarium en betaling.

 1. Op welke wijze het honorarium van Johan Regeling wordt voldaan komen partijen bij het sluiten van de opdracht schriftelijk overeen. Het honorarium kan:
 • Ofwel begrepen zijn in de aan de opdrachtgever (al dan niet namens een aanbieder) in rekening te brengen bedragen,
 • Ofwel er kan een uurtarief worden overeengekomen,
 • Ofwel er kan een vast tarief worden overeengekomen.
 • Dan wel een combinatie van bovenstaande mogelijkheden.
 1. Voor het geval partijen over het bepaalde in het vorig lid geen afzonderlijke afspraken hebben gemaakt, is de beloning voor Johan Regeling inbegrepen in de door opdrachtgever aan de aanbieder te betalen premies. De aanbieder betaald deze beloning aan Johan Regeling.
 1. Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan de opdrachtgever doorberekend. Wijzigingen van prijzen van materialen en/of diensten en/of van andere kosten benodigd voor de opdracht, welke intreden na aanvaarding van de opdracht, kunnen aan de worden doorberekend. Onder Prijswijzigingen worden ook begrepen verandering van lonen en sociale lasten.
 1. In het geval Johan Regeling werkt op declaratiebasis behoudt Johan Regeling zich in alle gevallen het recht voor om een voorschot te vragen, waarbij eerst dan een aanvang met de opgedragen werkzaamheden c.q. diensten zal worden gemaakt nadat de desbetreffende voorschot nota is voldaan door de opdrachtgever.
 1. Johan Regeling behoudt zich het recht voor om extra te verrichten werkzaamheden in verband met een foutieve output door de aanbieder voor complexe en impactvolle producten in rekening te brengen bij opdrachtgever. Opdrachtgever kan deze kosten eventueel verhalen op aanbieder in het kader van de Herstelkostenregeling van het Verbond van verzekeraars.
 1. Betaling door opdrachtgever van aan hem door Johan Regeling gefactureerde premies en bedragen dient te geschieden zonder aftrek van enige korting en zonder enig recht van opdrachtgever op verrekening dan wel opschorting, binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien opdrachtgever bestaat uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen, is elk van die personen hoofdelijk gehouden de uit de overeenkomst verschuldigde bedragen te voldoen.
 1. Indien de opdrachtgever niet, of niet tijdig, voldoet de aan hem in rekening gebrachte premies en/of rentebetalingen, kan dit tot gevolg hebben dat de door hem, na bemiddeling van Johan Regeling, afgesloten verzekeringen en/of voorzieningen geen dekkingen bieden voor het verzekerde risico of dat aanbieder overgaat tot executoriale verkoop van de onroerende zaak waarop de hypotheek betrekking op heeft. De opdrachtgever verklaart zich hiermee bekend.
 1. Indien opdrachtgever in gebreke blijft met de betaling binnen de geldende betalingstermijn, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij delen van een maand ook voor een maand gelden, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 1. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van de door opdrachtgever verschuldigde en niet tijdige betaalde bedragen, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De door de opdrachtgever verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten bedragen maximaal € 6.775,00 en worden vastgesteld overeenkomstig de volgende staffel:
  1. Over de eerste € 2.500,00: 15% met een minimum van   € 40,00;
  2. Over de volgende € 2.500,00: 10%
  3. Over de volgende € 5.000,00: 5%
  4. Over de volgende € 190.000,00: 1%
  5. Over het meerdere 0,5%
 1. Terzake van deelbetalingen door de opdrachtgever geld het bepaalde in art. 6:44 BW, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een (latere) factuur.
 1. In geval van niet of niet tijdige betaling door opdrachtgever van enige factuur van Johan Regeling, als mede in het geval de financiële omstandigheden van de opdrachtgever daartoe redelijkerwijze aanleiding geven, zulks ter beoordeling door Johan Regeling is Johan Regeling gerechtigd de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten totdat voor de deugdelijke betaling daarvan door opdrachtgever ten genoegen van Johan Regeling voldoende zekerheid is gesteld.
 1. Overige bemiddelingsvergoeding zoals staat vermeld op de financieringsopzet in geval van een hypotheekaanvraag, worden bij de opdrachtgever in rekening gebracht bij complexe aanvragen zoals bij een huis kopen zonder eigen geld, en of bij een hypotheek advies en bemiddeling met meerdere eigenaren (meer dan 2) het geval is.

Artikel 5: Informatieplicht van de opdrachtgever.

 1. De opdrachtgever is gehouden om steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie te verstrekken aan Johan Regeling die nodig is voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht. Hieronder dient onder andere, doch niet uitsluitend, te worden begrepen een situatie waarin er zodanige veranderingen optreden in de gezinssamenstelling, het inkomen, de vermogenssituatie, de bedrijfsbestemming, de bedrijfsomvang, het voorraadbeheer enz. van opdrachtgever aan de op haar rustende zorgverplichting voldoen indien opdrachtgever voormeld informatieplicht strikt naleeft.
 1. Indien voor de uitvoering van de overeengekomen dienst of opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door de opdrachtgever ter beschikking van Johan Regeling zijn gesteld, of indiende opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie) verplichtingen heeft voldaan, is Johan Regeling bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de opdracht.
 1. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juiste en volledigheid van alle door hem aan Johan Regeling verschafte informatie. Indien het niet tijdig, juist of volledig aanleveren van informatie tot gevolg heeft dat Johan Regeling meer tijd of extra kosten aan de uitvoering van de opdracht moet besteden, belast Johan Regeling het met die extra tijd gemoeide honorarium en/of de extra te maken kosten door aan de opdrachtgever.
 1. Indien achteraf blijkt dat opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven op basis waarvan Johan Regeling de opdracht heeft uitgevoerd, kan de aanbieder op grond van diens (algemene)polisvoorwaarden gerechtigd zijn om de verzekering of het krediet (met onmiddellijke ingang) te beëindigen, dan wel gerechtigd zijn om te besluiten niet tot vergoeding van geleden schade over te gaan.

Artikel 6: Klachten.

 1. Johan Regeling is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) onder nummer 300.015529. Enig geschil voortvloeiend uit offertes, aanbiedingen en opdrachten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, kan ter keuze van de opdrachtgever hetzij voor bindend advies worden voorgelegd aan de geschillencommissie Financiële Dienstverlening, conform de op het moment van het aanhangig maken geldende regels van het Regelement Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (KiFiD), hetzij aan de burgerlijke rechter. Johan Regeling Conformeert zich op voorhand aan een door Geschillencommissie Financiële Dienstverlening te geven bindend advies, voor zover het belang van het voorgestelde geschil een bedrag van € 5.000, = (zegge en schrijven vijfduizend euro) niet te boven gaat. Indien het betreffende geschil genoemd geldelijk belang te boven gaat, heeft Johan Regeling de mogelijkheid om niet mee te werken aan een bindend advies, overeenkomstig het dienaangaande bepaalde in het Reglement Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (KiFiD).
 1. De opdrachtgever heeft de verplichting om terstond na levering/prestatie/verrichting van Johan Regeling (daarbij inbegrepen facturatie van Johan Regeling aan opdrachtgever) te onderzoeken of hetgeen is geleverd/gepresteerd/verricht aan de overeenkomst beantwoordt. Is dit niet het geval en doet de opdrachtgever daarvan niet binnen uiterlijk binnen 60 dagen na levering/prestatie/verrichting van Johan Regeling schriftelijk mededeling aan Johan Regeling dan verliest de opdrachtgever alle terzake tekortkoming in de nakoming verband houdende met het niet beantwoorden van hetgeen is afgeleverd aan de overeenkomst. Alsdan wordt tussen partijen als bewezen geacht dat de prestatie van Johan Regeling aan de overeenkomst beantwoordt.

Artikel 7: Aansprakelijkheid.

 1. Elke aansprakelijkheid van Johan Regeling is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Johan Regeling wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico onder die verzekering.
 2. In het geval de in dit artikel bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Johan Regeling in een specifiek geval geen dekking verleent, is elke aansprakelijkheid van Johan Regeling beperkt tot maximaal het totaal van het terzake de opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag ligt aan de opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium, dan wel door de aanbieder laatst in rekening gebrachte jaarpremie.
 1. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud of uitkomst van de door opdrachtgever uitgevoerde werkzaamheden c.q. verrichte diensten.
 1. De opdrachtgever is gehouden Johan Regeling juiste, volledige en tijdige informatie te verschaffen op straffe van verval van elke aanspraak, hoe ook genaamd en uit welken hoofde ook. De opdrachtgever vrijwaart Johan Regeling voor aanspraken van derden indien de opdrachtgever voormelde verplichting niet is nagekomen.
 1. Johan Regeling is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade/vervolgschade.
 1. Johan Regeling is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door Johan Regeling gebruikte software of andere computerprogrammatuur, tenzij deze schade door Johan Regeling kan worden verhaald op de leverancier van de desbetreffende software of computerprogrammatuur.
 1. Johan Regeling is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook voortvloeit uit de omstandigheid dat de opdrachtgever de aan hem in rekening gebrachte premies voor door hem, na bemiddeling van Johan Regeling, afgesloten verzekeringen of voorzieningen, ondanks deugdelijke sommatie van Johan Regeling niet of niet tijdig heeft voldaan.
 1. Elke aansprakelijkheid van Johan Regeling is uitgesloten, voor welke schade dan ook, die het gevolg is van de omstandigheid dat een door opdrachtgever met diens wederpartij overeengekomen financieringsvoorbehoud is verstreken.
 1. Elke aansprakelijkheid van Johan Regeling is uitgesloten, voor welke schade dan ook, die veroorzaakt wordt doordat de aanbieder er niet of niet tijdig voor zorg draagt dat de voor het passeren van de hypotheekakte benodigde stukken gereed zijn en/of de geldmiddelen niet of tijdig bij de notaris in depot staan.
 1. Elke aansprakelijkheid van Johan Regeling is uitgesloten voor schade zijdens opdrachtgever of derden, die direct of indirect voortvloeit uit een (tegenvallende) waardeontwikkeling van financiële ontwikkelingen en/of (het tegenvallen van) resultaat, rendement, rentabiliteit e.d. van financiële producten. Voorts is Johan Regeling niet aansprakelijk voor schade die wordt geleden als gevolg van fouten of onjuistheden in van derden, onder wie begrepen enige aanbieder, afkomstige prognoses omtrent een te behalen resultaat, rendement, rentabiliteit e.d.
 1. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van Johan Regeling voor schade veroorzaakt is door de opzet of roekeloosheid van haar c.q. van haar ondergeschikten.

Artikel 8: Overmacht.

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor een hunner rekening komt
 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Johan Regeling geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Johan Regeling niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Johan Regeling worden daaronder begrepen.
 1. Johan Regeling heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreed nadat Johan Regeling haar verbintenis had moeten nakomen.
 1. Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van Johan Regeling geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij haar leveranciers, onderaannemers, vervoerders en/of andere ingeschakelde derden, bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van Johan Regeling kan worden gevergd.

Artikel 9: Geheimhouding en bescherming persoonsgegevens.

 1. Partijen zijn verplicht strikte geheimhouding in acht te nemen met betrekking tot alle vertrouwelijke informatie waarmee partijen of personen waarvan zij zich bij uitoefening van deze overeenkomst bedienen, in aanraking komen. Als vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval aangemerkt alle materialen (waaronder apparatuur/programmatuur), documenten, ideeën, gegevens of andere informatie die:
  • In relatie staat tot onderzoek en ontwikkeling, bedrijfsgeheimen of bedrijfsinformatie van de andere partij;
  • Als vertrouwelijk is aangemerkt en aan de andere partij is toevertrouwd in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst.
 1. Als vertrouwelijke informatie wordt niet aangemerkt die informatie:
  • Die al bekend was bij de andere partij voor het sluiten van de overeenkomst;
  • Die algemeen bekend is of wordt zonder dat dit te verwijten valt aan de ontvangende partij;
  • Die rechtmatig door de ontvangende partij is verkregen door een derde die door deze bekendmaking geen geheimhoudingsplicht ten opzichte van de andere partij heeft geschonden; die onafhankelijk is ontwikkeld door de ontvangende partij.
 1. Door de opdrachtgever aan Johan Regeling verstrekte persoonsgegevens zullen door Johan Regeling niet worden gebruikt voor of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht of door haar aan de opdrachtgever te verzenden mailingen e.d., behoudens voor zover Johan Regeling op grond van de wet of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken.

Artikel 10: Toepasselijk recht en geschillen.

 1. Op alle aanbiedingen, offertes en opdrachten van Johan Regeling is het Nederlandse recht van toepassing.
 1. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland, behoudens de conform in het voorgaande artikel 6 aangehaalde mogelijkheid voor de opdrachtgever om het geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening.